Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (jak zdefiniowano w pkt. 2.1.12 poniżej) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników (jak zdefiniowano w pkt. 2.1.17 poniżej) z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://hobbytyper.pl/ (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez  Oskara Makucha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą QUE DE MOON Oskar Makuch z siedzibą w Rajec Poduchowny (26-613), przy ul. Rajec Poduchowny167, NIP 7963015016, REGON 523797143.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi do wglądu w aktualnej wersji w zakładce „Regulamin” Serwisu. Użytkownik ma zapewnioną możliwość odczytywania Regulaminu, ściągania go na swoje urządzenie oraz dokonywania jego wydruku.

Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Analiza Sportowa – jeden z Produktów, stanowiący treść cyfrową w postaci analizy potencjalnego przebiegu meczu, rozgrywki lub innego wydarzenia sportowego na podstawie poprzednich wystąpień, predyspozycji lub innych zmiennych cech danego sportowca lub drużyny sportowej, mający na celu oszacowanie i wytypowanie prawdopodobieństwa wyniku lub przebiegu takiego wydarzenia;

Formularz Kontaktowy – jeden z Produktów, formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”;

Klauzula RODO – klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika, znajdująca się w zakładce „Klauzula RODO” Serwisu;

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z dalszymi zmianami;

Konto – jeden z Produktów, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej i hasłem podanym przez Użytkownika, stanowiące zbiór funkcjonalności dostępnych w Serwisie i zawierające dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie. Konto umożliwia również korzystanie z innych Produktów dostępnych w Serwisie, o ile wymagają one uprzedniego utworzenia Konta;

Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery Usługodawcy na Urządzeniu, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zasady i sposoby korzystania z Plików Cookies opisano w Polityce Prywatności;

Polityka Prywatności – regulamin określający sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników i Plikami Cookies, znajdujący się w zakładce „Polityka Prywatności” w Serwisie;

Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z dalszymi zmianami;

Produkty – inne usługi świadczone w ramach Zamówienia, w szczególności Analiza Sportowa, Formularz Kontaktowy i Konto, stanowiące treść cyfrową udostępnianą Użytkownikowi przez Usługodawcę na podstawie złożonego Zamówienia;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

System Abonamentowy – specjalna forma świadczenia usług związanych z Produktami, w szczególności z Analizą Sportową, polegająca na udostępnianiu Produktów przez wskazany okres po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty ceny za dany okres z góry;

Urządzenie– urządzenie służące do korzystania z Serwisu, takie jak komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej.

Usługodawca – właściciel Serwisu – Oskar Makuch  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą QUE DE MOON Oskar Makuch z siedzibą w Rajec Poduchowny (26-613) przy ul. Rajec Poduchowny 167, NIP 7963015016, REGON 523797143, adres e-mail: kontakt@hobbytyper.pl;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z dalszymi zmianami;

Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać ważnych i skutecznych czynności prawnych, który to podmiot posiada aktywne Konto w Serwisie

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika dotyczące Produktu złożone w celu zawarcia stosownej umowy z obowiązkiem zapłaty z Usługodawcą. Zamówienie składane jest przez Użytkownika w Serwisie po prezentacji Użytkownikowi warunków Zamówienia, w tym ceny i sposobów korzystania z Produktu, i oznacza złożenie przez Użytkownika Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kontaktowaniu się Usługodawcy z Użytkownikami, oznacza to nawiązanie takiej formy komunikacji, na którą wyraził zgodę Użytkownik, a która pozwala na zapoznanie się przez Użytkownika z treścią przekazywaną przez Usługodawcę, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany Użytkownika lub poprzez Komunikatory.

Świadczenie usług

Do świadczenia usług przez Usługodawcę za pomocą Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta. Założenie Konta umożliwia m.in. korzystanie z materiałów umieszczonych w Serwisie lub funkcjonalności, które są oznaczone jako bezpłatne, jak również zamawianie Produktów. Założenie Konta następuje z chwilą akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieokreślony i ma miejsce do momentu usunięcia Konta. Nabywając określone Produkty i funkcjonalności Użytkownik może zobowiązać się do korzystania z usług Usługodawcy przez określony czas, w szczególności poprzez zawarcie umowy sprzedaży Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Produktów w zakresie wskazanym przy Zamówieniu oraz w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy m.in. sprzedaż usług polegających na dokonywaniu Analizy Sportowej.

Przedmiotem umowy sprzedaży Analizy Sportowej jest dostęp do danego pakietu analiz sportowych na określony okres w Systemie Abonamentowym. Przedmiotem umowy sprzedaży nie jest bilet lub prawo uczestnictwa w meczu, kursie lub zdarzeniu opisanym w danej analizie.

Usługodawca nie prowadzi działalności hazardowej, w tym w szczególności działalności bukmacherskiej lub innej związanej z przyjmowaniem zakładów wzajemnych.

Serwis nie jest platformą służącą do obstawiania zakładów wzajemnych.

Użycie Analiz Sportowych lub innych Produktów do jakiejkolwiek działalności, w tym w szczególności działalności hazardowej i obstawianie na ich podstawie zakładów bukmacherskich możliwe jest jedynie poza Serwisem, bez udziału lub pośrednictwa Usługodawcy i na podstawie samodzielnej decyzji Użytkownika.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane w Serwisie i Produktach treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Produkty, w szczególności Analiza Sportowa, stanowią jedynie oszacowanie prawdopodobieństwa przebiegu czy wyniku danego wydarzenia sportowego, które są zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi.

Zamieszczone w Serwisie oraz dostarczane Użytkownikowi materiały promocyjne i marketingowe informują o ofercie Serwisu oraz możliwościach nabycia konkretnych Produktów. Pełne warunki Zamówienia prezentowane są w trakcie składania przez Użytkownika Zamówienia.

Rejestracja i logowanie

Do korzystania z Serwisu i zawarcia umowy z Usługodawcą niezbędna jest rejestracja, której Użytkownik może dokonać po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do utworzenia Konta, to jest adres e-mail oraz hasło.

Użytkownik może aktywować płatne funkcjonalności Serwisu lub za jego pomocą nabywać określone Produkty, w szczególności Analizę Sportową w Systemie Abonamentowym. O wszystkich kosztach aktywacji danej funkcjonalności Serwisu Użytkownik informowany jest najpóźniej przed umożliwieniem mu złożenia Zamówienia na dany Produkt.

Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawidłowe dane oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne do weryfikacji i aktywacji Konta. Usługodawca w każdym czasie może zażądać od Użytkownika weryfikacji wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności i aktualności.

Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług, Polityki Prywatności lub Klauzuli RODO związanych z Serwisem będą udostępniane Użytkownikowi do wglądu w aktualnej wersji w zakładce „Regulamin” Serwisu

Zasady korzystania z Serwisu

Usługodawca uniemożliwia założenie nowego Konta Użytkownikowi, który korzystał już z usługi wyłącznie w celu uzyskania okresu bezpłatnego dostępu lub który zalega z płatnościami na rzecz Usługodawcy, związanymi z wcześniej posiadanym przez Użytkownika Kontem.

Użytkownik nie może:

udostępniać innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się na Konto, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się to za zgodą Usługodawcy,

używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS, DDoS lub DNS spoofing,

prowadzić jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Za działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu uznaje się próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do Kont innym Użytkownikom (ataki DoS, DDoS, DNS spoofing), phishing (fałszowanie informacji identyfikujących Użytkownika), pharming, wprowadzenie do sieci lub komputerów szkodliwego oprogramowania, nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników lub Usługodawcy, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne próby przechwycenia informacji pochodzących od lub skierowanych do innych Użytkowników, nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń Serwisu lub Kont Użytkowników, używanie programów, skryptów lub poleceń zakłócających sesję innego Użytkownika, przejmowanie adresów IP oraz wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja niechcianej korespondencji e-mail (spamu).

Za niestosowanie się do Regulaminu na Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe dotyczące całości lub części funkcjonalności Serwisu (tzw. ban), jak również może dojść do usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o naruszeniu postanowień Regulaminu i wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania naruszeń.

Usługodawca może wezwać Użytkownika naruszającego warunki korzystania z Serwisu lub przepisy prawa do natychmiastowego zaprzestania tych działań.

Korzystanie z Serwisu odbywać się może za pomocą Urządzenia z dostępem do Internetu o przepustowości przynajmniej 256 kb/s.

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.

Z uwagi na stały rozwój Serwisu, Serwis oraz jego niektóre funkcjonalności mogą być czasowo lub stale niedostępne na określonych urządzeniach lub systemach operacyjnych, bądź działać nieprawidłowo. Różnorodność konfiguracji urządzeń oraz ustawień systemów operacyjnych powoduje, że Usługodawca nie może zapewnić pełnej operacyjności Serwisu i jego funkcjonowania na wszystkich urządzeniach lub konfiguracjach, lecz nie wyłącza możliwości prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności na urządzeniach innych niż wskazane w Regulaminie. Użytkownik powinien zatem zapoznać się z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi Urządzenia w Regulaminie, a w razie wątpliwości czy dysponuje odpowiednim urządzeniem – skontaktować się Usługodawcą.

Usługodawca dla bezpieczeństwa Użytkownika zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych i Komunikatorów.

Korzystanie z bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu

Użytkownik posiadający aktywne Konto może korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu, natomiast z płatnych po złożeniu Zamówienia i zapłacie ceny. Korzystanie z niektórych płatnych funkcjonalności, w szczególności z Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym może być związane z koniecznością zapłaty z góry za te funkcjonalności.

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem zamówienia, co oznacza jego przyjęcie do realizacji przez Usługodawcę.

Produktem może być także usługa abonamentowa lub czasowa – System Abonamentowy. W przypadku wyboru w Zamówieniu Produktu w Systemie Abonamentowym, umowa przestaje obowiązywać po zakończeniu opłaconego okresu.

Dostarczenie Produktów odbywa się poprzez przyznanie dostępu Użytkownikowi do wykupionych treści Serwisu.

Serwis podaje ceny brutto (tj. zawierających wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN).

Płatności za Zamówienia dokonywane być mogą za pośrednictwem systemów płatności. W przypadku skorzystania z systemu płatności dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmiot obsługujący ten system w zakresie związanym z realizacją płatności. Płatność może wiązać się z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi przez Użytkownika, o których informowany jest przez Usługodawcę lub operatora płatności.

W przypadku Zamówienia w Systemie Abonamentowym, płatność pobierana jest z góry (z chwilą rozpoczęcia jej świadczenia) lub automatycznie przed upływem danego okresu świadczenia usługi. Użytkownik może wyrazić odrębną i wyraźną zgodę na automatyczne przedłużanie umowy, a tym samym obciążanie jego środka płatności w stosunku do konkretnego wariantu Usługi lub wszystkich płatności związanych z Usługą. Użytkownik może modyfikować swoje środki płatności zmieniając ustawienia w Koncie bądź we wskazanym miejscu dla danego Produktu.

Usługodawca zastrzega, że w przypadku braku płatności z góry za Produkt w Systemie Abonamentowym, Użytkownik nie będzie miał dostępu do treści związanych z Produktem, w szczególności nowych Analiz Sportowych opracowanych po zaistnienia zaległości w zapłacie po stronie Użytkownika.

Usługodawca może proponować Użytkownikom możliwość bezpłatnego przetestowania Produktu lub pewnych funkcjonalności Serwisu przez okres próbny. Każdy Użytkownik może tylko raz skorzystać z okresu próbnego. Okres próbny może być też aktywowany tylko raz na danym Urządzeniu Usługodawca ma prawo porównywać dowolne dane podane przez Użytkownika lub związane z Urządzeniami z innymi danymi dotyczącymi wykorzystania okresu próbnego, celem zapobiegania nadużyciom takim jak wielokrotne zyskiwanie uprawnienia do korzystania z okresu próbnego przez tę samą osobą lub na tym samym Urządzeniu.

Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym Produktów, w szczególności Analiz Sportowych nabytych przez Użytkownika.

Usługodawca informuje, że powiązanie określonych środków płatniczych lub dokonywanie płatności może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (banki, pośrednicy płatności), przy czym na treść tych warunków (opłaty, zakres przetwarzania danych osobowych itp.) Usługodawca nie ma wpływu.

Reklamacje i rękojmia

W zakresie reklamacji Użytkownik będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta, m.in. z tytułu rękojmi, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Reklamacje można składać m.in. poprzez Formularz Kontaktowy, za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adres kontakt@analizy-sportowe.pl

Wnosząc reklamację, Użytkownik powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację transakcji (np. numer Zamówienia, datę jego złożenia), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę (w przypadku umowy sprzedaży zawieranej przez konsumenta czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni). O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą Formularza Kontaktowego, otrzyma informację na swój adres e-mail.

Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Użytkowników składających Zamówienia jako przedsiębiorcy.

Warunki odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Oświadczenie można złożyć m.in. według wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne. Usługodawca przypomina, że w niektórych sytuacjach określonych przez powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polski przepisy prawa uprawnienie do odstąpienia konsumentowi nie przysługuje.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownikowi będącemu konsumentem niezwłocznie zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Użytkownik będący konsumentem zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polski przepisów prawa, w szczególności wynikających z Prawa Autorskiego.

W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik ma możliwość uzyskania Produktu, w szczególności Analizy Sportowej, przed upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia, ale wówczas traci prawo odstąpienia od umowy (o czym zostaje poinformowany przed wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu bez podania przyczyny, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia w dniu jego zakupu aktywując określoną funkcjonalność Serwisu, w szczególności zawierając umowę sprzedaży Analizy Sportowej, zobowiązał się do niewypowiadania umowy w określonym czasie. Konto zostanie usunięte z chwilą otrzymania informacji od Użytkownika lub pod koniec okresu rozliczeniowego dla płatnych funkcjonalności Serwisu, opłaconych uprzednio przez Użytkownika. Użytkownik może wyrazić wolę usunięcia Konta informując Usługodawcę np. poprzez Formularz Kontaktowy lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adres kontakt@hobbytyper.pl

Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, pomimo wezwania przez Usługodawcę do zaprzestanie naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaprzestanie tych naruszeń. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Usługodawca przesyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub doręczane w inny sposób, pozwalający mu się z nim zapoznać.

Bezpieczeństwo danych osobowych i Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania Zamówień.

Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.

Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz polityka Plików Cookies znajduje się w Polityce Prywatności i Klauzuli RODO.

Prawa Autorskie

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej zarówno Usługodawcy, jak i osób trzecich.

Użytkownik nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu, w całości lub we fragmentach Produktów, w tym w szczególności Analiz Sportowych,

ingerowania w zawartość Produktów, w tym w szczególności Analiz Sportowych,

usuwania w Produktach, w tym w szczególności w Analizach Sportowych, oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.

W Serwisie znajdują się zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługujące właściwym podmiotom. Ich wykorzystanie służy wyłącznie jednoznacznej identyfikacji Produktów i funkcjonalności.

Prawa do logotypu i nazwy Serwisu przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Usługodawcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polski przepisów prawa) jest zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować lub wykorzystywać informacji, danych lub innych elementów Serwisu, zarówno bezpłatnie jak i płatnie, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Usługodawca, w szczególności informacji i typów z Analizy Sportowej.

Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Produktach, w tym w szczególności w Analizach Sportowych przysługują Usługodawcy. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, funkcjach oferowanych za pośrednictwem Serwisu, jak również wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności i Produktów w Serwisie, Regulamin może być zmieniany również w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz doprecyzowywania kwestii bądź zagadnień związanych z Serwisem, jego funkcjonalnościami, usługami i Produktami.

Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, taka jak na przykład zmiana oprawy graficznej Serwisu i dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

Zmiana Regulaminu jest publikowana w zakładce „Regulamin” Serwisu.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia w nim oznaczonym. Użytkownika, który nie wyrazi zgody na nowe brzmienie Regulaminu, wiązać będzie Regulamin w brzmieniu dotychczas zaakceptowanym, do czasu wygaśnięcia związanych z nimi usług lub funkcjonalności (np. do czasu zakończenia świadczenia usługi Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym) lub ich wypowiedzenia.

Regulamin nie narusza praw konsumenta wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. W razie jakiekolwiek kolizji przepisów, w pierwszej kolejności stosowane będą przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne w świetle powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polski przepisów prawa, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce takiego nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

Regulamin, Polityka Prywatności, Klauzula RODO oraz regulaminy dotyczące poszczególnych funkcjonalności lub Produktów, cenniki lub warunki świadczenia usług stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez Usługodawcę i Użytkownika. W zakresie nieuregulowanym tymi dokumentami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (w przypadku sporu wynikłego z umowy sprzedaży), do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub skorzystania z unijnej platformy Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższy zapis nie dotyczy konsumentów.

Wszelkie, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu można kierować za pomocą Formularza Kontaktowego lub na adres email kontakt@hobbytyper.pl

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 1  Lutego 2023r.